Privatlivspolitik for Øland Golfklub 2018

Den 25. maj 2018
I forbindelse med dit medlemskab i Øland Golfklub behandler vi en række oplysninger om dig.
Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi oplyse dig om, hvordan vi behandler dine data. Vi har derfor udfærdiget
denne privatlivspolitik, hvor du kan læse nærmere om behandlingen af dine data, når du er medlem af Øland Golfklub.
Det er vigtigt for os at understrege, at vi alene behandler dine oplysninger til brug for dit medlemskab af Øland Golfklub. Vi
videresælger aldrig oplysninger om vores medlemmer til andre, ligesom vi ikke udleverer dine data til andre end beskrevet i denne
privatlivspolitik.

Øland Golfklub er dataansvarlig – kontaktinformation.
Øland Golfklub er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig, og vi sikrer, at dine
personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Øland Golfklub kan kontaktes her:
Øland Golfklub
Rolighed 5, Øland
9460 Brovst
CVR-nr:26 17 56 90
Telefon: 98 23 66 23
Mail: kontoret@oeland-golfklub.dk

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger, herunder retsgrundlaget.
Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er et golfmedlemskab i Øland Golfklub. Dine oplysninger behandles således for at kunne håndtere dig som medlem i Øland Golfklub, hvilket omfatter:

-orientering om Øland Golfklubs aktiviteter i klubben og i klubhuset eksempelvis i nyhedsbreve
-håndtering af adgang til spil på banen
-registrering af score
-turneringsplanlægning og -afvikling
-håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne
-opfyldelse af medlemsforpligtelser, herunder opkrævning og betaling af kontingent
-afholdelse af sociale arrangementer og sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
-brug af situationsbilleder taget i og omkring golfbanen både i dagligdagen og under turneringer
-registrering og offentliggørelse af klubmestre og hole-in-one på hjemmeside, i klubhuset og på sociale medier
-udsendelse af spørgeskemaer/tilfredshedsundersøgelser om dit medlemskab i klubben
-opbevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende
-oplysninger om forældrene til børn og unge under 18 år af hensyn til kontaktmuligheder
-hvis du som frivillig indtræder i Øland Golfklubs bestyrelse, i en bestyrelse i en af klubberne-i-klubben, eller i et udvalg vil dine
kontaktinformationer i form af navn, mail, telefon og billede – med samtykke blive delt med klubbens medlemmer på
hjemmeside, i kommunikationen til medlemmer, i klubhuset og andre steder, hvor det er relevant at oplyse, hvordan klubbens
medlemmer kan kontakte dig.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet de
behandles for at kunne opfylde den kontrakt (aftale), der er mellem dig og klubben om et medlemskab af Øland Golfklub.

Retsgrundlaget for behandlingen af dit CPR-nummer til brug for indhentelse af børneattest følger af Databeskyttelseslovens
kapitel 3, jf. børneattestloven § 2, stk. 1.

Kategorier af personoplysninger.
Vi behandler personoplysninger på:
-Medlemmer omfattende både børn og unge under 18 år og voksne.
Som udgangspunkt behandler vi alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og kontaktoplysninger som navn,
køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse samt golfrelevante oplysninger som eventuel tidligere
golfklub, golfhandicap.

For det tilfælde, at du deltager i foreningens arbejde som frivillig, og i den forbindelse har med unge at gøre, er vi forpligtet til at
indhente børneattest på dig. I sådant tilfælde vil vi også behandle dit CPR-nr. til brug for indhentelse af børneattesten, ligesom vi
vil behandle den modtagne børneattest.

Greenfeegæster.
Vi behandler alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, e-mailadresse
samt golfrelevante oplysninger som golfhandicap.

Endagsgæster.
Endagsgæster omfatter personer, som ikke er medlem af klubben, men som blot er på besøg en enkelt dag i klubben, eksempelvis
deltagere i junioruge, skoleklassebesøg, besøgende ved company days, åbent hus besøgende m.v.
Vi behandler alene ”almindelige personoplysninger” i form af kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, telefonnummer,
fødselsdato, e-mailadresse, samt evt. golfhandicap.

Deling af dine persondata.
Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere:
-Golfbox
-E-conomic Økonomisystem
-Betalingsservice med henblik på betalingsformidling
-Andre medlemmer i klubben
-Politiet, når vi indhenter børneattester
-Rådgivere som advokater og revisorer m.v.
-Dansk Golf Union som er specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF) til varetagelse af golf-sportens interesser og
udvikling
-Offentlige myndigheder, f.eks. SKAT

Hvor får vi dine personoplysninger fra?
Personoplysningerne behandlet af Øland Golfklub indhentes alene hos dig eller den værge, som har meldt dig ind.

Opbevaring af personoplysninger.
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er medlem hos os, og i op til 5 år efter kalenderåret for din udmeldelse af
praktiske og administrative hensyn. Såfremt vi måtte have et tilgodehavende hos dig, eller lovkrav om at opbevare længere, vil vi
dog opbevare dine data, så længe det er relevant i forhold til disse regler/formål.

Dine rettigheder.
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret).
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse).
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning.
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning
indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling.
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset
behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at
retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse.
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre
indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet).
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format
samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på
www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet.
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du
finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Revidering af privatlivspolitikken.
Vi opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata på. Ved ændringer vil
datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores
hjemmeside.

Vedtægter for Øland Golfklub 2021

Vedtægter for Øland Golfklub År 2021
Udgave 11

§1
Klubbens navn er Øland Golfklub, og dens hjemsted er Jammerbugt kommune. Det er Øland Golfklubs
formål med udgangspunkt i foreningsfællesskabet at udbrede og fremme kendskabet til golf og øge medlemmernes færdighed i spillet samt at forestå driften af Øland Golfklubs golfbane og organisere de dertil
hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedste forhold.

§2
Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union.

§3
Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen. Kun
personer kan optages som medlemmer.

§4
Medlemskategorier og kontingentsatser fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen. Medlemmer, som
tidligere har indbetalt et indskud, har ret til reduceret kontingent.
Indskud kan ikke forlanges tilbagebetalt ved ophør af medlemskab.
Fra d. 1.1.2019 afskaffes muligheden for at betale indskud.
Ved overgang fra et aktivt til et passivt medlemskab bevares et evt. betalt indskud, og medlemmet kan til
enhver tid vende tilbage til et aktivt medlemskab med det reducerede kontingent. Kontingenter opkræves
ved bestyrelsens foranstaltning.

§5
Kontingentrestance udover 3 måneder medfører eksklusion, med mindre bestyrelsen finder rimeligt grundlag for at dispensere herfra.
Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når hele restancen er betalt af den ekskluderede.
Medlemskab er bindende for et år. Udmeldelse skal ske skriftligt med 1 måneds varsel til 1.januar.

§6
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes i hjemstedskommunen hvert år inden udgangen af marts måned.
Indkaldelse sker ved opslag på tavle i klubhus samt skriftligt ved annoncering på klubbens hjemmeside og
pr. mail med mindst seks ugers varsel.
Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent.
Stemmeberettiget med én stemme er ethvert medlem, som er fyldt 18 år og har betalt kontingent. Der kan
ikke stemmes ved fuldmagt.
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver dog, at
mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.
På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning.
Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant skal der i
tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode: Der stemmes om
samtlige ledige poster på en gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges og kun med en stemme på hver kandidat.
Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med samme
stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/4 af de
stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af de
forslag, der ønskes behandlet.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.
Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

§7
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget og næste års arbejde.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Forslag fra medlemmerne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 2 suppleanter
9. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant.
10. Eventuelt.
Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet
skriftligt til bestyrelsen senest 1 måned før generalforsamlingen.

§8
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem, som har Øland Golfklub som hjemmeklub.
Der vælges en 1. og en 2. suppleant for 1 år ad gangen. Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder uden
stemmeret.
Bestyrelsen kan i mangel på suppleanter supplere sig selv for tiden indtil den efterfølgende generalforsamling.
I tilfælde af vakance i bestyrelsen indtræder først 1. suppleanten herefter 2. suppleanten indtil udløbet af
det oprindeligt indvalgte bestyrelsesmedlems valgperiode.

§9
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer, og fastsætter selv sin
forretningsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens
stemme afgørende. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

§ 10
Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer, med bindende virkning, beslutning i klubbens
anliggender.
Klubben tegnes af enten formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter.
Optagelse af større lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af en generalforsamling.
For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue.

§ 11
Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse er behov for.
Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene, der udpeger udvalgenes øvrige medlemmer.
Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og giver retningslinjer for udvalgsarbejdet.

§ 12
Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

§ 13
Klubben respekterer de af Dansk Golf Union og Danmarks Idræts-Forbund fastlagte betingelser for medlemskab. Klubben respekterer DGU’s regler for frit spil for ihændehavere af Nordisk- og DGU-kort.
For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler, samt de
af bestyrelsen med Dansk Golf Unions godkendelse fastsatte lokale regler.
Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions handicapsystem, og spillerhandicap i handicapturneringer og – matcher sker i.h.t den af DGU fastsatte course rating og slope for
banen.
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og
opretholdelse af ro og orden inden for klubbens område.
Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne eller grove
tilfælde med udelukkelse (eksklusion) fra klubben, idet medlemmet dog kan kræve afgørelsen om udelukkelse forelagt en generalforsamling.
Indbringelse for generalforsamlingen har dog ikke opsættende virkning. Generalforsamlingens afgørelse
kan af spilleren indbringes for Dansk Golf Unions Amatørog Ordensudvalg.

§ 14
Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er til
stede på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.
Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er til stede på generalforsamlingen, men forslaget
dog er vedtaget af 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med
mindst 8 dages varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling.
Forslaget kan her vedtages af 2/3 af fremmødte stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal. I
tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget som beskrevet, træffer generalforsamlingen ved simpel stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af klubbens
formueforhold.
Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder Dansk Golf Union.
Således vedtaget på den ordinære generalforsamling, den 02. juni 2021
__________________________________ _______________________________________
Carsten Bruun Jensen Henning Simonsen

__________________________________ _______________________________________
Kjeld Brogaard Aage Sørensen
__________________________________ _______________________________________
Niels Juul Andersen Hanne Dahl Jensen
__________________________________
Erik Bo Larsen